Knihovní řád Městské knihovny Jistebnice

 

V souladu se zřizovací listinou Veřejné knihovny Jistebnice, schválenou zastupitelstem obce usnesením čj.324 ze dne 30.10.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), se vydává tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení

Čl. 1

 Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12  zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a poskytuje rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1.Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

 1. Výpůjční služba absenční a prezenční

 2. Zpřístupnění knihovního fondu z jiných knihoven tzv. meziknihovní výpůjční služba

 3. Informační služby:

 • ústní informace bibliograficko a faktografického charakteru,
 • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

 • přístup na internet

 1. Ostatní služby:

  • výchovné, vzdělávací a zábavné akce pro uživatele (pořadání přednášek, besed, výstav)

 1. Veřejné knihovnické a  informační služby uvedené v odst. 1 jsou poskytovány bezplatně.

 2. Za služby poskytované v souladu s požadavkem  § 4, odst. 2 až  4 zák.č. 257/2001 Sb. knihovního zákona, to znamená za úhradu, je knihovna  oprávněna požadovat úhradu do výše skutečně vynaložených nákladů (např. za registraci uživatelů,  meziknihovní výpůjční služby).

 3. Veškeré finanční  úhrady od čtenářů jsou knihovnou účtovány podle  Ceníku, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 1. Uživatelem (čtenářem) knihovny se může stát každá  fyzická osoba vydáním  čtenářského průkazu a to na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Čtenář mladší 15 let předloží přihlášku  podepsanou rodičem či zákonným zástupcem a prokáže svoji totožnost přiměřeným způsobem.

 2. Knihovník vyžaduje k registraci základní identifikační údaje (jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum narození) ověřené podle platných osobních dokladů.

 3. Osobní údaje čtenářů jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů.

 

Čl. 4

Čtenářský průkaz

 1. Za vydání čtenářského průkazu a při každoročním obnovení jeho platnosti zaplatí čtenář roční registrační poplatek dle Ceníku.
 2. Čtenářský průkaz je nepřenosný, každý čtenář může mít pouze jeden čtenářský průkaz.

 3. Ztrátu, zničení a odcizení průkazu je čtenář povinnen neprodleně nahlásit knihovně. Knihovník poté čtenáři vystaví duplikát čtenářského průkazu za poplatek dle Ceníku. Čtenář odpovídá za zneužití svého čtenářského průkazu a z toho vzniklé závazky vůči knihovně do doby nahlášení ztráty či odcizení čtenářského průkazu.

Čl. 5

Povinnosti čtenářů a návštěvníků knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem, dodržovat pokyny knihovníka a  opatření k ochraně knihovního fondu a majetku knihovny. Dále jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek, neobtěžovat a neomezovat svým chováním ostatní návštěvníky knihovny.
 2. Nevynášet knihovní jednotky z fondu knihovny bez příslušného záznamu ve výpůjční evidenci. Takové chování je možné podkládat za odcizení a vůči čtenáři bude postupováno podle platných právních předpisů.
 3. Jestliže uživatel nedodržuje opatření podle odstavců 1 a 2 může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 6

Podmínky půjčování

 1. Knihovna zpřístupňuje knihovní fond absenčním nebo prezenčním půjčováním knihovních dokumentů  (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny  prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 2. Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele (čtenáře) podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR, za úhradu stanovenou v Ceníku.
 1. Výpůjční lhůta pro  půjčování dokumentu mimo knihovnu (absenční) je zpravidla 8 týdnů a 4 týdny periodika. Výpůjční lhůta  může být prodloužena až dvakrát o osm týdnů, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.

 2. Maximální počet vypůjčených knihovních jednotek není stanoven.

 3. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit  všechny závady. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu (viz Ceník).

 4. Uživatel má povinnost chránit vypůjčené dokumenty před poškozením, neznehodnocovat je podtrháváním, zvýrazňováním a vpisováním poznámek. Nepůjčovat je dalším osobám, chránit je před ztrátou a krádeží a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 7

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu nebo obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo peněžitou náhradu. Peněžitou náhradu stanovuje knihovna  (viz Ceník).
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 8

Poplatky z prodlení a upomínání

 1. Poplatky z prodlení se určují podle počtu vypůjčených dokumentů od doby překročení výpůjční lhůty (viz Ceník). Čtenáři budou zasílány upomínky o zaplacení poplatků z prodlení, z nichž poslední 4. upomínka je formou doporučeného dopisu. 
 2. V případě bezvýsledného upomínání budou  nevrácené dokumenty spolu s poplatky z prodlení a ostatními náklady  vymáhány dle platných právních předpisů.

 

Čl.9

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. - § 442, odst. 2)
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně   platných předpisů

 

V. Závěrečná ustanovení

 

 1. Výjimky z  ustanovení Knihovního řádu  povoluje  knihovník.
 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu je příloha Ceník služeb, Řád pro práci s internetem
 3. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014 a nahrazuje Knihovní řád  Veřejné knihovny Jistebnice, vydaný dne 28.11.2002.

 

 

Vyhledávání na webu

Kontakt

Městská knihovna Jistebnice Milevská 155
391 33 Jistebnice
Tel.: 381 273 372

Provozní doba


Po zavřeno
Út - 12.30 - 17.00
St 8 - 12 12.30 - 14.00
Čt - 12.30 - 17.00
8 - 12 12.30 - 14.00

 

Výpůjční lhůta

Knihy

 • 2 měsíce

Časopisy

 • 1 měsíc

Novinky na webu:

 

 • Nejčtenější knihy